Algemene voorwaarden Hardloop 4-daagse Breda 2022

 DEELNAME:

 • Voor deelname dient men op de dag van de start van het evenement 16 jaar of ouder te zijn.
 • De organisatie kan in uitzonderlijke omstandigheden (oa weersomstandigheden, COVID-19) gehouden zijn om het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten. Ook kan het tijdens het evenement noodzakelijk zijn om het evenement of onderdelen daarvan uit te stellen, af te breken of af te gelasten.
 • In de bovengenoemde gevallen vindt geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere kosten plaats.
 • De organisatie heeft te allen tijde het recht om  deelnemers uit het evenement te halen, als hier aanleiding toe is vanwege zijn/haar gedrag, en  deelnemers (verdere) deelname aan het evenement te ontzeggen.
 • Het is niet toegestaan om met een hond te lopen.
 • De hardloop 4-daagse is GEEN wandelevenement, maar een hardloopevenement.
 • Indien de deelnemer verhinderd is om aan het evenement deel te nemen wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Wel mag de deelnemer zijn/haar startnummer overdragen aan iemand anders, we zullen de persoonsgegevens dan aanpassen.

AANSPRAKELIJKHEID:

 • Deelname is geheel voor risico van de deelnemer. De organisatie acht zich niet aansprakelijk voor wat voor schade dan ook die zou kunnen volgen voor de deelnemer uit zijn of haar deelname. De organisatie acht zich ook niet aansprakelijk voor verliezen of diefstal.
 • De deelnemer verklaart bekend te zijn met het feit dat deelname een goede gezondheid vereist, zowel lichamelijk als geestelijk, dat hij/zij aan deze voorwaarden voldoet en zich op juiste wijze op het evenement heeft voorbereid.
 • De deelnemer vrijwaart de organisatie van aansprakelijkheid voor schade aan derden als resultaat van enige actie of omissie van deelnemer in relatie tot het evenement. De deelnemer moet voldoende verzekerd zijn tegen risico van een dergelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden.

PORTRETRECHT:

 • Deelnemer geeft toestemming aan de organisator om foto- en/of ander beeldmateriaal dat tijdens het evenement wordt gemaakt en waarop de deelnemer herkenbaar is afgebeeld, voor publicitaire doeleinden te gebruiken.

PRIVACY:

 • Ten behoeve van de organisatie van het evenement, verwerkt de organisatie de door deelnemer bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens. Dit omvat de publicatie of op andere wijze bekendmaken van wedstrijduitslagen (naam en uitslag) in bijvoorbeeld kranten, andere media en websites. Persoonsgegevens kunnen mede worden gebruikt voor het onder de aandacht brengen van toekomstige activiteiten die door Stichting Hardloop 4-daagse Breda worden georganiseerd.